Personeel en Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de bibliotheek bestond in 2016 uit:


De Raad van Toezicht vergaderde 6 keer in 2016.  Twee Raad van Toezicht leden traden per 31 december 2015 af en werden opgevolgd door 2 nieuwe leden. In de loop van 2016 traden nog twee leden af, deze vacatures zijn met ingang van 1 januari 2017 weer vervuld.

De Raad van Toezicht keurde de begroting en de jaarrekening goed. De Raad van Toezicht had over de jaarrekening overleg met de accountant. Verder was er twee maal per jaar overleg met de Ondernemingsraad. In 2016 heeft de Raad van Toezicht éénmaal met het managementteam gezamenlijk vergaderd en gesproken over belangrijke ontwikkelingen binnen de bibliotheek.


De Raad van Toezicht heeft in 2016 onder andere gesproken over de jaarstukken 2016 de begroting 2017, tussentijdse financiële rapportages, ontwikkelingen rondom de vestigingen. En beleidsstukken aangaande ambities, koers en strategie van Bibliotheek Kennemerwaard. In de rol van werkgever werd door de Raad een voortgangsgesprek met de directeur/bestuurder gevoerd.

Management

Het management van de bibliotheek werd gevormd door:

Mevr. E. Winters,
directeur/bestuurder

Dhr. F. Eekhout,
sectormanager Bedrijfsvoering (uit dienst 1 juni 2016)
Mevr. H. Idema,
sectormanager Publieksdiensten

Dhr. J. Kaldenbach,
sectormanager Innovatie en Ontwikkeling

Het management vergaderde iedere maand. Aan de orde kwamen tactische en strategische vraagstukken.


Ondernemingsraad

Samenstelling Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van Bibliotheek Kennemerwaard bestond in het jaar 2016 uit de volgende leden:

 

Bijeenkomsten van de Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad is in 2016 zeven keer bijeen geweest voor een Ondernemingsraad vergadering, afwisselend in Alkmaar Centrum en Heerhugowaard.
In 2016 heeft zeven keer het overlegvergadering Directie/OR plaatsgevonden.
Deze overleggen vonden eveneens afwisselend plaats in Heerhugowaard en Alkmaar Centrum. De overlegvergaderingen werden gehouden onder afwisselend voorzitterschap van de directeur en de voorzitter van de Ondernemingsraad.

Overleg “nieuwe stijl” Ondernemingsraad / Raad van Toezicht
Op maandagmiddag 11 juli 2016 had de OR haar officiële overleg met de Raad van Toezicht conform de Wet op de Ondernemingsraden artikel 24 met betrekking tot de Algemene Gang van Zaken.

Behandelde onderwerpen
De rode draad in het jaar 2016 was de doorontwikkeling/reorganisatie van de frontoffice en backoffice in Bibliotheek Kennemerwaard
De Ondernemingsraad heeft in  2016  input geleverd aan het opstellen van een enquête m.b.t. de ervaringen van de medewerkers met de gesprekscyclus.

Onderwerpen waarover de Ondernemingsraad advies of instemming gaf

Ter Instemming:
  • Mysteryguest
  • Klokkenluidersregeling
  • Telefoonregeling
  • Werkkostenregeling
  • Regeling Bijzonder Verlof
Ter Advies:
  • Onderzoek naar eigen risicodrager


Scholing en Vorming
In februari hebben twee leden een verdiepingscursus bijgewoond  met als onderwerp
Wet Werk (On)Zekerheid: Wat kan de OR?

Er waren workshops over de volgende onderwerpen:


Teambuildingsdag voor de Ondernemingsraad op maandag 26  november 2016 in Heerhugowaard met als accent teamrollen en hoe deze in te zetten voor een effectieve OR.

Bijeenkomst Branchebestuur Openbare Bibliotheken
In 2016 zijn in Utrecht 4 bijeenkomsten van het Branchebestuur Openbare Bibliotheken gehouden. Annet den Draak en Sylvia Lourens namen als ABVA/KABO-kaderlid namens Bibliotheek Kennemerwaard, deel aan het LAC Openbare Bibliotheken.


Personeelsbeleid

De medewerkers zijn volop in beweging om vanuit hun kwaliteiten en talenten een bijdrage te leveren aan de bibliotheek van de toekomst.
Dat is een zoektocht voor de bibliotheek maar ook voor de medewerkers. De juiste medewerker op de juiste plek zorgt ervoor dat de ambities van ons meerjarenbeleidsplan  werkelijkheid worden en de bibliotheek zichzelf kan herontdekken. Nieuwe diensten vormgeven, de verbinding zoeken en maken krijgen een steeds grotere rol in ieders werk. Kansen zien en benutten wordt van iedereen verwacht.

De bibliotheek ondersteunt de medewerkers in ‘een leven lang te leren’ waarbij persoonlijk leiderschap essentieel is. De bibliotheek geeft medewerkers op verschillende manieren eigen verantwoordelijkheid zodat een ieder eigenaarschap ontwikkelt en (persoonlijke) ruimte pakt. Passies treden hierdoor op de voorgrond zodat de mensen vanuit hun bevlogenheid doen waar ze goed in zijn.

Omdat de organisatie verder kijkt dan een persoonlijk werkprofiel en ruimte geeft aan de medewerkers om passies te ontplooien is Bibliotheek Kennemerwaard een fijne plek om te werken. Door deze manier van werken en omgaan met elkaar stijgt de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en kan de bibliotheek haar ambities op de lange termijn wederom waarmaken.

@ErnaW

je zou bijna gaan vragen wat we niet doen @BiebKennemerwrd

 


Bibliotheek Kennemerwaard

Algemeen postadres:
Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar
072 – 515 66 44
info@bibliotheekkennemerwaard.nl
www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Bibliotheek Kennemerwaard verzorgde in 2016 het bibliotheekwerk in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard.


Locaties

Akersloot
Limmen
Castricum
Uitleenposten in zorgcentra

Alkmaar Centrum
Alkmaar De Mare
Alkmaar Oudorp
Alkmaar Overdie
Alkmaar De Rijp
Schermerhorn
Uitleenposten in zorgcentra en verpleeghuizen

Heerhugowaard
Heerhugowaard De Noord
Uitleenposten in zorgcentra

Bergen
Egmond
Schoorl


Naar boven