Taal- en leesbevordering

Bibliotheek Kennemerwaard wil een inspiratiebron zijn op het gebied van taal, lezen en leesplezier. Zowel voor jeugd en jongeren als hun ouders en leerkrachten en andere volwassenen. Ook in 2017 is er weer veel gedaan op dat gebied.

De Bibliotheek op School

Voor Bibliotheek Kennemerwaard betekent dienstverlening op scholen een intensieve meerjarige samenwerking tussen onderwijs, bibliotheken en gemeenten. Ook in 2017 is weer gewerkt aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Het aantal scholen voor primair onderwijs dat werd bereikt met deze vorm van dienstverlening is verder toegenomen. Verheugend is het daarnaast om te zien dat het aantal deelnemende voorschoolse instellingen, zoals kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, fors is uitgebreid.

In 2017 heeft Bibliotheek Kennemerwaard de diensten aan scholen kunnen uitbreiden. Zowel het aantal locaties (scholen) als het aantal consulenten is gegroeid. Op ruim zestig locaties waren consulenten van de bibliotheek actief met de volgende pijlers:

  1. Leesbevordering
  2. Mediawijsheid/digitale geletterdheid
  3. Overige 21e-eeuwse vaardigheden

In totaal maar liefst vijftien consulenten spanden zich in 2017 in om leerlingen, leerkrachten en vaak ook ouders te stimuleren om te lezen.
Daarnaast waren er de lessen in mediawijsheid en sociale media. Hier kregen kinderen, leerkrachten en hun ouders handvatten om niet alleen beter te zoeken op internet naar passende informatie maar ook bewust gebruik te maken van sociale media.
Verder werd een toenemend aantal scholen ondersteund in activiteiten rond de zogenoemde 21e -eeuwse vaardigheden. Hiervoor worden onder meer lessen aangeboden voor alle groepen, waarin op een speelse en stimulerende manier de beginselen van programmeren worden aangeleerd.

Planmatige en professionele educatieve dienstverlening, zowel op het gebied van leesbevordering als op het gebied van mediawijsheid, is één van de kernfuncties van de bibliotheek met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Door de inzet van professionele consulenten werd ook in 2017 weer maatwerk per school geleverd. Op die manier kan voor elke school het verschil worden gemaakt.

“De consulent brengt veel nieuwe dingen de school in, daar zijn we ontzettend blij mee!” (leerkracht basisschool)
“Wat een geweldig initiatief dat er een bibliotheek in de school zit. Mijn kinderen lezen nu elke dag een boek. Eerder hadden ze geen interesse.” (ouder basisschoolleerlingen)
“Vandaag ook weer een paar kinderen huppelend de klas in zien gaan na een één op één momentje! Ze krijgen weer plezier in lezen.” (consulent Bibliotheek Kennemerwaard)

Feestelijke opening BoekStart in de Kinderopvang

BoekStart is een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar, samen met hun ouders, van boeken laat genieten. Consulenten van Bibliotheek Kennemerwaard zijn binnen het Kindcentrum actief en ondersteunen docenten en pedagogische medewerkers van de kinderdagverblijven op het gebied van taal- en andere leesbevorderingsactiviteiten.

In 2017 zijn er diverse feestelijke openingen geweest waarbij BoekStart werd geïntroduceerd. Zo zijn in Heerhugowaard in totaal zeven kinderopvanglocaties gestart met ‘BoekStart in de Kinderopvang’. Dat gaat om Babbels Familieschool, Babbels Zevensprong, Babbels Edelsteen en vier locaties van Stichting Kinderopvang Heerhugowaard: De Carrousel, de Ukkehut, de Tuinfluiter en de Vlindertuin.
Verder is BoekStart, in samenwerking met Forte kinderopvang, van start gegaan bij: De Pauw in De Rijp, Wielewaal in Bergen, Eigenwijs in Limmen en De vuurtoren en het Zandkasteel in Castricum.

Bij de genoemde kinderopvanglocaties hebben alle Pedagogisch Medewerkers een training interactief voorlezen gevolgd. Verder is voor iedere locatie een voorleescoördinator aangesteld en getraind, zijn mooie nieuwe collecties samengesteld en werden activiteiten georganiseerd rond leesplezier en taalstimulering voor de kinderen en informatiebijeenkomsten voor de ouders. Bij de locaties in Heerhugowaard werden ouders ook in de gelegenheid gesteld om materialen te lenen voor hun kinderen. Hier werd intensief gebruik van gemaakt.

BiebStart

In de bibliotheken van Heerhugowaard en Castricum en incidenteel in Alkmaar en Bergen werden BiebStart-ochtenden georganiseerd om ouders met jonge kinderen tot 4 jaar uit te nodigen op ontdekkingstocht te gaan met hun kind. Tijdens de ochtenden werd er voorgelezen en kregen de ouders informatie over allerlei aspecten van taal- en ontwikkelingsstimulering en digitale ontwikkelingen. Ook zijn er themabijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met lokale partners. Uitgangspunt is steeds het ‘ontdekkend leren’. Hierbij wordt rekening gehouden met alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen zoals de motoriek, zintuigen, emotionele ontwikkeling, auditieve en visuele ontwikkeling. Daarnaast bieden deze activiteiten voor de kinderen een gelegenheid om samen te spelen en voor de ouders om onderling ervaringen uit te wisselen. Op de Facebookpagina: facebook.com/BiebStart zijn alle activiteiten te volgen. Ook wordt hier regelmatig verslag gedaan van wat heeft plaatsgevonden.

De Sterrenwachter draait door

Het project ‘De School draait door’ is opgezet vanuit de Bibliotheek op School om talenten te kunnen ontplooien en de kinderen eigenaarschap te geven. In samenwerking met CultuurPrimair ging dit jaar groep 8 van basisschool De Sterrenwachter aan de slag met dit project, gebaseerd op het tv-programma ‘De wereld draait door’. De kinderen kregen de opdracht om een uitzending voor te bereiden en kregen daarbij verschillende taken als redacteur, productieassistent, vlogger, presentator, enzovoort. Op 28 november vonden de opnames plaats en op 12 december was de première in de theaterzaal van Artiance in Alkmaar. Het resultaat was een prachtige ‘uitzending’ waar de leerlingen met recht trots op mogen zijn. De Sterrenwachter was de tweede basisschool die deelnam aan dit project.

Leren voorlezen en begrijpend lezen in Wijkcentrum Overdie

Een consulent van de bibliotheek is in gesprek gegaan met de deelnemers van de huiskamer van Wijkcentrum Overdie over de vraag wat de bibliotheek zou kunnen betekenen. Waar kan de bibliotheek de inwoners van Overdie bij ondersteunen? Eén van de onderwerpen die genoemd werd was hulp bij het leren voorlezen van en begrijpend lezen door je kind(eren). Op basis van de uitkomsten is toen een bijeenkomst over dit thema georganiseerd in de bibliotheek van Overdie, begeleid door de consulent. Op deze bijeenkomst kwamen negen deelnemers van wie sommigen (ook) voor zichzelf bleken te komen. Dat was echter geen enkel probleem, want de methode die de consulent aanbood werkt zowel voor kinderen als volwassenen!

Naar boven